Regulamin rekrutacji do Szkoły Podstawowej nr 2 Mistrzostwa Sportowego

Drukuj
Kategoria: REKRUTACJA 2020/2021
Opublikowano Piotr Stafin

Regulamin rekrutacji do Szkoły Podstawowej nr 2 Mistrzostwa Sportowego w Jastrzębiu-Zdroju na rok szkolny 2020/2021Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe – Rozdział 6 art. 130 – 164 pn. „Przyjmowanie do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek” (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.)
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737)
3. Statut Zespołu Szkół nr im. Jana Pawła II w Jastrzębiu-Zdroju


§ 1 Informacje ogólne.
1. Rekrutacja przeprowadzana jest do klasy czwartej Szkoły Podstawowej nr 2 Mistrzostwa Sportowego i prowadzona będzie dwuetapowo:
 próby sprawności fizycznej:
• szybkość,
• próba mocy (skok w dal z miejsca),
• technika specjalna (prowadzenie piłki),
• technika specjalna (strzał),
• gra – ocena umiejętności w 4 obszarach: zaangażowanie w grę w ataku, zaangażowanie w grę w obronie, współpraca z kolegami, decyzyjność (podania, strzał, drybling)
 weryfikacja wniosków.
2. Za prace związane z przyjmowaniem kandydatów do poszczególnych oddziałów odpowiada Szkolna Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły.
3. W roku szkolnym 2020/2021 planowane jest utworzenie trzech oddziałów w dyscyplinie piłka nożna.

§ 2 Zasady i terminy rekrutacji.

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału Szkoły Podstawowej nr 2 Mistrzostwa Sportowego – 01.04.2020r. – 08.05.2020r.
2. Próby sprawności fizycznej:
 14.05.2020. godz. 15.30, boisko szkolne Orlik
3. Podanie do publicznej wiadomości list kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej – 25.05.2020r.
4. Uczniowie pozytywnie zakwalifikowani po próbach sprawności fizycznej przechodzą do etapu weryfikacji wniosków.
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do oddziału mistrzostwa sportowego – 01.06.2020r.
6. Uczeń zakwalifikowany do szkoły podstawowej zobowiązany jest w terminie do 02 – 10.06.2020 roku złożyć następujące dokumenty:
 Pisemne oświadczenie rodziców o woli uczęszczania dziecka do Szkoły Podstawowej nr 2 Mistrzostwa Sportowego w Jastrzębiu-Zdroju,
 Zaświadczenie lekarskie o dobrym stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do uczęszczania do Szkoły Mistrzostwa Sportowego.
7. Podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych do Szkoły Podstawowej nr 2 Mistrzostwa Sportowego w Jastrzębiu-Zdroju nastąpi w dniu 11 czerwca 2020 roku.
8. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły następuje poprzez złożenie w sekretariacie następujących dokumentów w terminie 29 -30 czerwca 2020 roku:
 Oryginału świadectwa promocyjnego z roku szkolnego 2019/2020,
 Karty zdrowia ucznia, 3 fotografii o wymiarach 30 X 42 mm.
9. Postępowanie uzupełniające trwa do 31 sierpnia 2020roku.

§ 3 Tryb odwoławczy

1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata.
2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wpłynięcia wniosku rodzica kandydata. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia.
3. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.
5. Rodzic ma prawo wniesienia skargi do sądu administracyjnego.

Sunday the 24th. Affiliate Marketing. Zespół Szkół nr 5 im. Jana Pawła II
Joomla3 Appliance - Powered by TurnKey Linux