Regulamin rekrutacji dla absolwentów szkół podstawowych 2020/2021

Drukuj
Kategoria: REKRUTACJA 2020/2021
Opublikowano ADMIN

V Liceum Ogólnokształcącego oraz Technikum nr 2

w Zespole Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Jastrzębiu-Zdroju

na rok szkolny 2020/2021

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r.- Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737)
Statut Zespołu Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Jastrzębiu-Zdroju


§ 1 Informacje ogólne.

1. Rekrutacja do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2020/2021 przeprowadzona będzie z wykorzystaniem elektronicznego systemu naboru.
2. Rekrutację przeprowadza się do V Liceum Ogólnokształcącego oraz Technikum nr 2 w Zespole Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Jastrzębiu-Zdroju.
3. Za prace związane z przyjmowaniem kandydatów do poszczególnych oddziałów odpowiada Szkolna Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły.

§ 2 Zasady punktacji w postępowaniu rekrutacyjnym
1. Przeliczanie na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty:
1) wynik przedstawiony w procentach z: a) języka polskiego, b) matematyki – mnoży się przez 0,3;
2) wynik przedstawiony w procentach z: a) jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów, o których mowa w art. 44zu ust. 3 pkt 4 ustawy o systemie oświaty, b) języka obcego nowożytnego – mnoży się przez 0,2.

2. W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych, o których mowa w art. 134 ust. 2 pkt 2, art. 135 ust. 4 pkt 1, art. 137 ust. 6 pkt 2, art. 139 ust. 2 pkt 2, art. 140 ust. 3 pkt 3 i art. 143 ust. 3 pkt 2 ustawy – Prawo oświatowe, wymienionych odpowiednio na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, świadectwie promocyjnym do klasy VII szkoły podstawowej za oceny wyrażone w stopniu:
1) celującym – przyznaje się po 18 punktów;
2) bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;
3) dobrym – przyznaje się po 14 punktów;
4) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;
5) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.

3. Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, świadectwo z wyróżnieniem promocyjne do klasy VII przyznaje się 7 punktów.

4. W przypadku przeliczania na punkty kryterium, o którym mowa w art. 134 ust. 2 pkt 4 lit. a, art. 137 ust. 6 pkt 4 lit. a, art. 140 pkt 5lit. a, art. 143 ust. 3 pkt 4 lit. a ustawy – Prawo oświatowe, za:
1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;
2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 ust. 6 ustawy o systemie oświaty:
a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,
c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;
3) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów
d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;
4) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty:
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,
d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,
f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;
5) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
b) krajowym – przyznaje się 3 punkty,
c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt. 2.

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, o których mowa w art. 134 ust. 2 pkt 4 lit. b, art. 137 ust. 6 pkt 4 lit. b, art. 140 ust. 3 pkt 5 lit. b i art. 143 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy – Prawo oświatowe, przyznaje się 3 punkty.

W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego oraz jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów, o których mowa w art. 44zu ust. 3 pkt 4 ustawy o systemie oświaty, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie z:
1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym – przyznaje się po 30 punktów,
b) bardzo dobrym – przyznaje się po 25 punktów,
c) dobrym – przyznaje się po 20 punktów,
d) dostatecznym – przyznaje się po 10 punktów,
e) dopuszczającym – przyznaje się po 5 punktów;
2) języka obcego nowożytnego i jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów, o których mowa w art. 44zu ust. 3 pkt 4 ustawy o systemie oświaty, oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,
b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.

W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego przedmiotu objętego egzaminem ósmoklasisty, na podstawie art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się na punkty, w sposób określony w ust. 1, oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, z danego przedmiotu, z którego przeprowadzany jest egzamin ósmoklasisty oraz którego dotyczy zwolnienie.

W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, na podstawie art. 44zw ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się na punkty, w sposób określony w ust. 1 pkt 2, ocenę z języka obcego nowożytnego oraz ocenę z jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów, o których mowa w art. 44zu ust. 3 pkt 4 ustawy o systemie oświaty, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, z których przeprowadzany jest egzamin ósmoklasisty, z tym że przeliczane są na punkty odpowiednio wyższa ocena z języka obcego nowożytnego lub wyższa ocena z jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów, o których mowa w art. 44zu ust. 3 pkt 4 ustawy o systemie oświaty.

§ 3 Wybrane zajęcia edukacyjne w poszczególnych typach szkół

§ 3 Wybrane zajęcia edukacyjne w poszczególnych typach szkół

TYP SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ

rozszerzenie / profil / zawód

NAZWA PRZEDMIOTU

(wybrane zajęcia edukacyjne )

V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

  • przedmioty rozszerzone:

GEOGRAFIA, JĘZYK ANGIELSKI

lub

MATEMATYKA, JĘZYK ANGIELSKI

Oddział mistrzostwa sportowego w dyscyplinie piłka nożna:

  • przedmioty rozszerzone:

GEOGRAFIA, JĘZYK ANGIELSKI

język polski

matematyka

język angielski

geografia

TECHNIKUM NR 2

  • technik mechanik
  • technik informatyk

  • przedmioty rozszerzone:

GEOGRAFIA

język polski

matematyka

geografia

informatyka


§ 4 Wymagane dokumenty
1. Podanie (wydruk z Internetu), które jest do pobrania z systemu rejestracji kandydatów, potwierdzone podpisem ucznia i jego rodzica / prawnego opiekuna.
2. Potwierdzona przez dyrektora szkoły podstawowej, którą kandydat ukończył kopia świadectwa ukończenia gimnazjum i kopie zaświadczenia o egzaminie ósmoklasisty.
3. Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty – w przypadku potwierdzenia woli uczęszczania do szkoły.
4. Trzy fotografie (czytelnie podpisane na odwrocie).
5. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie /technikum/.

§ 5 Zasady i terminy rekrutacji.

1. Od 15 czerwca 2020 r. do 4 sierpnia 2020 roku – składanie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej ,
2. 24 czerwca 2020 roku godz.15:30 - przeprowadzenie prób sprawności fizycznej (oddział mistrzostwa sportowego)
a) szybkość
b) próba mocy (skok w dal)
c) technika specjalna (prowadzenie piłki)
d) technika specjalna (strzał do celu )
e) gra – ocena umiejętności w 4 obszarach
- zaangażowanie w grę w ataku
- zaangażowanie w grę w obronie
- współpraca z kolegami
- decyzyjność (podanie, strzał, drybling)
f) beep test
3. 10 czerwca 2020 roku – podanie list kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik próby sprawnościowej
4. Od 26 czerwca do 4 sierpnia 2020 r roku – uzupełnienie wniosku do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
5. Do 13 lipca 2020 roku – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym a do 4 sierpnia weryfikacja zmian wniosków kandydatów,
6. 12 sierpnia 2020 roku – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,
7. 9 lipca 2020 roku – wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe, skierowania na badania lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych,
8. Od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 roku – potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej j, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – przedłożenie także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu,
9. Od 11 maja do 14 lipca 2020 roku uzyskanie skierowania na badania lekarskie - orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu,
10. 19 sierpnia 2020 roku godz. 14.00 - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.
11. 19 sierpnia 2020 2020 roku – poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

§ 6 Tryb odwoławczy

1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata.
2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wpłynięcia wniosku rodzica kandydata. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia.
3. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.
5. Rodzic ma prawo wniesienia skargi do sądu administracyjnego.

Tuesday the 1st. Affiliate Marketing. Zespół Szkół nr 5 im. Jana Pawła II
Joomla3 Appliance - Powered by TurnKey Linux