Procedura organizacji pracy Zespołu Szkól nr 5

Drukuj
Kategoria: Aktualności
Opublikowano Piotr Stafin

Procedura organizacji pracy Zespołu Szkól nr 5 im. Jana Pawła II w Jastrzębiu-Zdroju i postępowania prewencyjnego pracowników  oraz rodziców/opiekunów prawnych w czasie zagrożenia epidemicznego

 1. I.Cel

Celem procedury jest określenie zasad organizacji pracy szkoły w związku
z zagrożeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i określenie działań prewencyjnych mających na celu uniknięcie rozprzestrzeniania się wirusa

 1. II.Postanowienia ogólne

1. Do szkoły może przychodzić tylko:

 1. uczeń/pracownik zdrowy, bez objawów wskazujących na infekcję dróg oddechowych,
 2. uczeń/pracownik, którego domownicy nie przebywają na kwarantannie,
 3. uczeń/pracownik, którego domownicy nie przebywają na kwarantannie lub
  w izolacji w warunkach domowych.

2. Uczeń może być przyprowadzany do szkoły i z niej odbierany przez opiekunów bez objawów chorobowych wskazujących na infekcję dróg oddechowych.

3. Przez objawy o których mowa w pkt. 2 rozumie się:

 • podwyższoną temperaturę ciała,
 • ból głowy i mięśni,
 • ból gardła,
 • kaszel,
 • duszności i problemy z oddychaniem,
 • uczucie wyczerpania,
 • brak apetytu.

4. Należy ograniczyć na terenie szkoły przebywanie osób z zewnątrz, a jeśli ich obecność jest niezbędna zobowiązać do stosowania środków ochronnych (osłona nosa i ust, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

5. Przebywanie osób z zewnątrz na terenie szkoły możliwe jest tylko w wyznaczonych przez dyrektora miejscach tj. korytarz na parterze na wprost wejścia głównego
(rodziców uczniów zachęcamy do kontaktów telefonicznych, mailowych lub przez dziennik elektroniczny Librus)

6. Obowiązuje całkowity zakaz przebywania na terenie szkoły osób z zewnątrz
z objawami wskazującymi na infekcję dróg oddechowych, o których mowa w pkt. 3.

7. Dopuszczalne jest wchodzenie do przestrzeni wspólnej opiekunów odprowadzających dzieci z zachowaniem zasady 1 opiekun na ucznia/uczniów przy zachowaniu dystansu społecznego od kolejnego opiekuna i pracownika szkoły min, 1,5 m.–

8. Wychowawcy klasy na zebraniu z rodzicami ustalają sposoby szybkiej komunikacji telefonicznej z opiekunami ucznia i podają je Dyrektorowi szkoły.

9. W przypadku pracowników powyżej 60 roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy podwyższonego ryzyka, w miarę możliwości, Dyrektor szkoły może stosować rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia, np. nieangażowanie w dyżury podczas przerw międzylekcyjnych. Pracownikom administracji z tej grupy ryzyka może polecić pracę zdalną.

III.     Higiena i dezynfekcja

1. Wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły zobowiązani są do przestrzegania najwyższych standardów higienicznych tj. częstego mycia rąk wodą z mydłem,
w szczególności po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.

2. Uczeń w drodze do/ze szkoły musi być zabezpieczony we własne środki ochrony osobistej. Na terenie szkoły, w przypadku niemożności zachowania dystansu –
w szczególności przy wejściu do szkoły, na schodach, w miejscach wspólnie użytkowanych, dla zwiększenia własnego bezpieczeństwa, wszystkie osoby przebywające w szkole obowiązkowo zakrywają usta i nos (korzystają z własnych przyłbic lub maseczki).

Mydło, ciepłą wodę i płyn dezynfekujący zapewnia szkoła.

3. Zaleca się w miarę możliwości zachowanie dystansu społecznego – min. 1,5 metra (nie witamy się przez podanie dłoni, zasłaniamy usta i nos podczas kichania, nie dotykamy oczu, ust, obcych telefonów komórkowych, a własne często dezynfekujemy)

4. Szkoła wyposażona jest w środki dezynfekujące niezbędne do odkażania pomocy dydaktycznych i elementów stałych oraz środki do dezynfekcji rąk.

5. Szkoła wyposażona jest w bezdotykowy termometr. Mierzenie temperatury termometrem bezdotykowym będzie odbywało się tylko u uczniów, u których zaobserwuje się podejrzenie podwyższonej temperatury. Gdy uczeń ma 38 stopni
i więcej nie może uczestniczyć w zajęciach. Mierzenie temperatury termometrem bezdotykowym będzie odbywało się codziennie u wszystkich pracowników szkoły – przed rozpoczęciem pracy.

4. Na terenie szkoły przeprowadzany jest monitoring codziennych prac porządkowych, w tym przede wszystkim utrzymania czystości w salach lekcyjnych, pomieszczeń sanitarno-higienicznych, ciągów komunikacyjnych, powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur i włączników.

5. Przed wejściem do budynku szkoły obowiązuje dezynfekcja rąk. Informacja                      o takim obowiązku wraz z instrukcją zamieszczona jest przy wejściu.

6. Przed wejściem do budynku szkoły umieszczony jest środek do dezynfekcji rąk.

7. Przy wejściu do szkoły umieszczone są numery telefonów do właściwej stacji sanitarnoepidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych

8. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych i przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk są wywieszone plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk.

9. W przypadku korzystania przez uczniów lub pracowników szkoły z rękawic jednorazowych, maseczek jednorazowych jest zapewniony pojemnik lub miejsce do ich wyrzucania zgodnie z wytycznymi GIS: https://gis.gov.pl/zdrowie/koronawirus-zdrowie/informacje-i-zalecenia-pl/wytycznews-postepowania-z-odpadami-w-czasie-wystepowania-zakazen-koronawirusem-sars-cov-2/

10. Przybory do ćwiczeń (piłki, przybory pomocnicze itp.) wykorzystywane podczas zajęć są dokładnie czyszczone lub dezynfekowane (minimum 1 raz dziennie).

IV.     Organizacja pracy szkoły/placówki

1. Zapewnia się taką organizację pracy szkoły, która ograniczy gromadzenie się poszczególnych grup uczniów na terenie szkoły oraz uniemożliwi częstą zmianę pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia.

2. Dopuszcza się możliwość zmiany czasu prowadzenia zajęć edukacyjnych, jednak nie krócej niż 30 min. zachowując ogólny tygodniowy czas trwania zajęć ustalony
w tygodniowym rozkładzie zajęć.

3. Zaleca się organizację zajęć wychowania fizycznego i przerw dla uczniów w miarę możliwości na świeżym powietrzu. Samodzielne opuszczanie budynku szkoły jest zabronione.

4. Sale lekcyjne oraz części wspólne należy wietrzyć, co najmniej raz na godzinę.

5. Unika się organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu.

6. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce.

7. Uczniowie nie udostępniają innym uczniom swoich podręczników i przyborów.

8. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły zbędnych przedmiotów.

9. Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe w świetlicy szkolnej lub, jeśli istnieje taka konieczność w innych salach dydaktycznych.

10. Do regulaminu korzystania ze świetlicy, biblioteki, pracowni przedmiotowych
i innych pomieszczeń szkoła wprowadza zapisy dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa w okresie pandemii.

11. Pomieszczenia, w których odbywają się zajęcia świetlicowe należy wietrzyć nie rzadziej, niż co godzinę, szczególnie przed przyjęciem wychowanków.

12. Pomieszczenia, w których odbywają się zajęcia świetlicowe wyposażony jest w dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk.

13. Korzystanie z biblioteki szkolnej możliwe jest na określonych przez dyrektora szkoły zasadach (dystans, zasłanianie ust i nosa), uwzględniających dwudniowy okres kwarantanny dla książek i innych materiałów wypożyczanych w bibliotece.

14. Korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej możliwe jest na określonych przez dyrektora szkoły zasadach w porozumieniu z pielęgniarką środowiska nauczania
i wychowania/higienistką szkolną.

15. Przed rozpoczęciem zajęć w pracowniach specjalistycznych (np. informatycznych) uczniowie obowiązkowo dezynfekują ręce (istnieje możliwość stosowania rękawiczek).

V.      Przygotowywanie i wydawanie posiłków

1. Rekomenduje się zmianowe wydawanie posiłków, czyszczenie blatów stołów
i poręczy, krzeseł po każdej grupie.

2. Dopuszcza się możliwość spożywania posiłków przez uczniów w salach lekcyjnych z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny.

3. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze min. 60°C lub je wyparzać.

4. Dania powinny być wydawane przez osobę do tego wyznaczoną.

5. Szkoła dopuszcza dostarczenie przez firmy cateringowe posiłków w pojemnikach zbiorczych a następnie rozdzielenie ich na talerze i sztućce wielorazowe znajdujące się na wyposażeniu szkoły tylko w sytuacji, kiedy naczynia i sztućce zostaną umyte zgodnie z zaleceniami w pkt. 3.

VI.     Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia.

1. Jeżeli uczeń przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować
je
w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu - izolatce z zapewnieniem min. 2 m odległości.

2. Uczeń znajduje się pod opieką pracownika szkoły wyznaczonego przez dyrektora szkoły.

3. Uczniowi należy zmierzyć temperaturę ciała:

 • jeżeli pomiar termometrem bezdotykowym wynosi 38°C lub wyżej – należy powiadomić rodziców ucznia w celu ustalenia sposobu odebrania dziecka ze szkoły i przypomnieć o obowiązku skorzystania z teleporady medycznej,
 • jeżeli pomiar termometrem innym niż bezdotykowy wynosi pomiędzy 37,2°C-37,9°C – należy powiadomić rodziców ucznia i ustalić ewentualną konieczność sposobu odebrania ze szkoły.

4. Rodzic zostaje niezwłocznie poinformowany telefonicznie o wystąpieniu u dziecka niepokojących objawów i jest zobowiązany do pilnego odebrania dziecka.

5. Rodzic po odebraniu ze szkoły dziecka z objawami chorobowymi, ma obowiązek poinformowania dyrektora o wyniku badania ucznia przez lekarza.

6. Dyrektor szkoły informuje organ prowadzący (Naczelnika Wydział Edukacji Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój) o podejrzeniu zakażenia ucznia.

7. Rodzice dzieci z klasy ucznia, u którego podejrzewa się zakażenie telefonicznie informowani są o zaistniałej sytuacji.

8. Obszar, w którym poruszał się i przebywał uczeń należy bezzwłocznie poddać gruntownemu sprzątaniu i dezynfekcji.

9. Dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i organ prowadzący o zaistniałej sytuacji.

10. Dyrektor szkoły zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

11. Jeśli zalecenia sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności należy sporządzić notatkę lub protokół.

VII.    Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika szkoły.

1. Pracownik, który w czasie pracy zauważył u siebie objawy chorobowe typu: gorączka, uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, bóle głowy, bóle mięśni niezwłocznie informuje o tym dyrektora szkoły, który podejmuje następujące działania:

 1. kieruje pracownika, do wyznaczonego odizolowanego pomieszczenia (unikając kontaktu z innymi osobami),
 2. zachowując bezpieczną odległość, przeprowadza wywiad z pracownikiem i zaleca kontakt z lekarzem celem weryfikacji stanu zdrowia,
 3. do czasu ustalenia stanu zdrowia dyrektor odsuwa pracownika od pracy,

2. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik należy bezzwłocznie poddać gruntownemu sprzątaniu i dezynfekcji.

3. Każdy pracownik powinien poddać się pomiarowi temperatury ciała w razie uzasadnionej potrzeby.

4. W przypadku zaobserwowania u pracownika lub ucznia innych objawów chorobowych stosuje się działania opisane w pkt. 1.

5. Pracownicy z objawami choroby, o których mowa dziale II pkt. 3 nie mogą przychodzić do pracy.

6. Dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i organ prowadzący o zaistniałej sytuacji.

7. Dyrektor szkoły zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

8. Jeśli zalecenia sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności, należy sporządzić notatkę lub protokół.

VIII.   Postępowanie w przypadku KONTAKTU z osobą podejrzaną o zakażenie

1. Definicja KONTAKTU obejmuje:

 1. każdego pracownika szkoły/ rodzica/opiekuna prawnego ucznia pozostającego w bezpośrednim kontakcie z osobą chorą lub w kontakcie w odległości mniej niż 2 metry przez ponad 15 minut,
 2. rozmowę z osobą zakażoną twarzą w twarz przez dłuższy czas,
 3. każdą osobę mieszkającą w tym samym gospodarstwie domowym, co osoba chora.

2. Osób z KONTAKTU NIE uważa się za zakażone, jednak prewencyjnie zaleca się:

 1. pozostanie w domu przez 14 dni od ostatniego kontaktu z osobą chorą i prowadzenie samoobserwacji - codzienny pomiar temperatury i świadome zwracanie uwagi na swój stan zdrowia,
 2. poddanie się monitoringowi pracownika stacji sanitarno-epidemiologicznej w szczególności udostępnienie numeru telefonu w celu umożliwienia codziennego kontaktu i przeprowadzenia wywiadu odnośnie stanu zdrowia,
 3. jeżeli w ciągu 14 dni samoobserwacji zauważone zostaną objawy (gorączka, kaszel, duszność, problemy z oddychaniem) - należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarnoepidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjnozakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

3. Pozostali pracownicy szkoły nie są zobowiązani do podejmowania szczególnych środków ostrożności. Jeśli wystąpią niepokojące objawy, poddani zostaną kwalifikacji w zależności od rodzaju tych objawów przez służby sanitarne.

4. Decyzja, do jakiej grupy kontaktu należą pracownicy, powinna zostać podjęta we współpracy ze służbami sanitarnymi.

IX.     Potwierdzenie zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły

1. Dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zaistniałej sytuacji i w porozumieniu z organem prowadzącym, po uzyskaniu pozytywnej opinii sanepidu, podejmuje stosowną decyzję o zamknięciu placówki/ zmianie modelu kształcenia lub innych środkach prewencyjnych.

2. Dyrektor szkoły o potwierdzeniu zakażenia u pracownika/ucznia informuje organ prowadzący i kuratora oświaty.

3. W przypadku potwierdzenia zakażenia SARS-CoV-2 dyrektor szkoły zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

4. Jeśli zalecenia sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności należy sporządzić notatkę lub protokół.

5. Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części pomieszczenia lub jego całości, w którym przebywała osoba zakażona lub podejrzana o zakażenie.

X.      Postanowienia końcowe

1. W przypadku zaobserwowania niepokojących objawów (wymienionych w części II pkt.3) bezzwłocznie należy powiadomić telefonicznie Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Wodzisławiu Śląskim.

2. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wodzisławiu Śląskim tel. 32 4563810, 32 4563812 adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • Infolinia dla obywatela ws. kwarantanny i zdrowia - 222 500 115,

· infolinia NFZ w sprawach koronawirusa 800190590

3. Zastrzega się zmianę procedury w przypadku objęcia terenu, na którym znajduje się szkoła strefą żółtą lub czerwoną, a także zmiany wytycznych przez Ministra Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego.

W przypadku nasilonych objawów – nr alarmowy 112 lub zgłosić się na oddział zakaźny szpitala

33 8521569- Cieszyn

32 7555370 - Racibórz

Saturday the 16th. Affiliate Marketing. Zespół Szkół nr 5 im. Jana Pawła II
Joomla3 Appliance - Powered by TurnKey Linux