SZKOLNY TYDZIEŃ MATEMATYKI 2020

SZKOLNY TYDZIEŃ MATEMATYKI 13 - 20 MARCA 2020

Ustalenia

1. Przystępujący do konkursu uczestnik akceptuje postanowienia regulaminu.

2. Akceptacja regulaminu wiąże ze sobą prawo do późniejszego podania do publicznej wiadomości wyników konkursu i umieszczenia zdjęć na stronie internetowej.

3. Decyzja jury jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.

4. W sytuacjach nieobjętych regulaminem rozstrzygają organizatorzy.

5. Laureaci zostaną wyróżnieni dyplomem i nagrodą rzeczową.

Poniżej regulaminy konkursów, które odbędą się podczas

VII Szkolnego Tygodnia Matematyki        

/13-20.03.2020/

Zgłoszenia o konkursów w nieprzekraczalnym terminie 3.03.2020 osobiście lub pisemnie poprzez dziennik elektroniczny Librus przesłać  do jednego  z nauczycieli matematyki:

p.Hes, p.Makoś, p.Pukowiec

Regulamin Szkolnego Konkursu                                                                                  MARATON SUDOKU 2020

Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów  liceum i technikum

Cele konkursu:

 • Rozwijanie wśród uczniów zainteresowania łamigłówkami
 • Samoocena własnych możliwości

Przebieg konkursu:

Zadaniem uczestników konkursu będzie rozwiązanie w czasie 45 minut jak największej liczby łamigłówek sudoku – do wyboru za 1,2,3,4 punkty

Po podsumowaniu punktów zostanie wyłoniony Mistrz Sudoku

Regulamin Konkursu                                              MATEMATYCZNE POTYCZKI 2020

1.Konkurs jest skierowany do uczniów szkoły podstawowej klas 5 - 6

2.Do konkursu należy zgłaszać 2-osobowe drużyny

ZADANIA DLA DRUŻYN

ZAD. 1 Przygotować plakat reklamujący matematykę lub przedstawiający słynnego matematyka i/lub jego osiągnięcia– format minimum A3, dowolna forma plastyczna i dostarczyć go w dniu konkursu

ZAD. 2 Przygotować okrzyk o treści matematycznej.

ZAD. 3 Podczas konkursu każda drużyna otrzyma do rozwiązania krzyżówki, łamigłówki itp.

ZAD. 4 W trakcie konkursu zadaniem drużyny będzie wykonanie z przyniesionych przez siebie materiałów (gazet, tektury, patyczków itp.) z użyciem np. taśmy klejącej, kleju, zszywacza dowolnej cyfry w 3D

Regulamin Szkolnego Konkursu

„MISTRZ MATEMATYKI 2020”

1.Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich uczniów szkoły podstawowej, którzy na I półrocze otrzymali co najmniej ocenę dobrą.

2. Celem konkursu jest rozwijanie potencjału intelektualnego uczniów, sprawdzenie umiejętności wykorzystania poznanych wiadomości w zadaniach, rozwijanie zainteresowań matematycznych.

3. Przedmiotem konkursu jest przystąpienie do pisemnego testu zawierającego zadania zamknięte oraz zadania otwarte z zakresu materiału objętego podstawą programową z matematyki.

4. Uczniowie będą oceniani w 2 kategoriach

1) klasy V i VI szkoły podstawowej

2) klasy VII i VIII szkoły podstawowej

5.W czasie konkursu uczniowie nie używają kalkulatorów ani korektorów

Szkolny Konkurs

Matematyczny Kodo - łamacz 2020

Cele konkursu:

 • Rozwijanie wśród uczniów zainteresowania szyframi, kodami stosowanymi w dydaktyce
 • Samoocena własnych możliwości

Przebieg konkursu:

1.Do konkursu przystępują indywidualnie uczniowie szkoły podstawowej

2.Każdy uczestnik będzie miał do rozwiązania 5 zadań zakodowanych różnymi sposobami.

3.Każdy uczestnik przynosi na konkurs telefon komórkowy z zainstalowanym skanerem kodów qr i kredki.

Po podsumowaniu punktów zostaną wyłonieni najlepsi szkolni Matematyczni kodo-łamacze.

Regulamin Szkolnego Konkursu                      MATEMATYCZNEGO „1 z 10”
 1. Konkurs skierowany jest dla uczniów liceum i technikum
 2. Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań matematycznych
 3. W konkursie uczestniczyć będzie 10 zawodników wyłonionych podczas eliminacji.
 4. Zawodnicy będą odpowiadać na pytania dotyczące wiadomości matematycznych  z zakresu wiedzy już zdobytej w szkole.

Konkurs będzie przebiegał w trzech rundach:

I RUNDA

W pierwszej rundzie biorą udział wszyscy zawodnicy, odpowiadając kolejno na dwa  pytania.

Zawodnik, który na 2 pytania odpowie źle, traci wszystkie szanse i kończy tym samym uczestnictwo w konkursie.

Zawodnik, który odpowie dobrze przynajmniej na jedno pytanie, przechodzi do drugiej rundy konkursu ze swoimi szansami.

II RUNDA
W drugiej rundzie zawodnicy odpowiadają na pytania tak długo, dopóki trzech zawodników zachowa szanse. 

III RUNDA

Runda finałowa składa się z 40 pytań

W trzeciej finałowej rundzie uczestniczą trzej zawodnicy, którzy zachowali szanse.

Za zachowane szanse z II rundy zawodnicy mają doliczane punkty: za jedną - 10 pkt., za dwie – 20 pkt., za trzy – 30 pkt.

Każdy z finalistów ma przydzielone trzy nowe szanse.

Za każdą poprawną odpowiedź otrzymują po 10 punktów.

Za złą odpowiedź lub jej brak uczestnik traci szansę.

Zwycięzcą zostaje ten uczestnik, który najdłużej zachowa szanse

W razie wyczerpania pytań o zwycięstwie decyduje ilość zdobytych punktów.

                                                                    

Szkolny Turniej Szarych Komórek

Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniówszkoły.

Cele konkursu:

 • rozwijanie wśród uczniów zainteresowania matematyką
 • samoocena własnych możliwości
 • sprawdzenie umiejętności wykorzystania poznanych treści w zadaniach

1.Do konkursu przystępują 2-osobowe drużyny .

2.Drużna na wejściu otrzymuje pulę 20 punktów.

3.Każda drużyna w tym samym czasie ustala prawidłową odpowiedź do testu wielokrotnego wyboru przedstawionego w formie prezentacji multimedialnej.   

4.Za prawidłowe odpowiedzi drużyna otrzymuje 1p, za błędne oddaje 1p.

5.Drużyna kończy konkurs jeśli straci wszystkie punkty lub po upływie ustalonego czasu.

Konkurs - krzyżówka matematyczna

Krzyżówka matematyczna >OTWÓRZ<

Słownik dla uczniów - matematyka - angielski 2019

Do pobrania Słownik - matematyka-angielski TUTAJ


 

REGULAMINY - VI SZKOLNY TYDZIEŃ MATEMATYKI

SZKOLNY TYDZIEŃ MATEMATYKI 11 - 15 MARCA 2019

Ustalenia

1. Przystępujący do konkursu uczestnik akceptuje postanowienia regulaminu.

2. Akceptacja regulaminu wiąże ze sobą prawo do późniejszego podania do publicznej wiadomości wyników konkursu i umieszczenia zdjęć na stronie internetowej.

3. Decyzja jury jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.

4. W sytuacjach nieobjętych regulaminem rozstrzygają organizatorzy.

5. Laureaci zostaną wyróżnieni dyplomem i nagrodą rzeczową.

Poniżej regulaminy konkursów, które odbędą się podczas

VI Szkolnego Tygodnia Matematyki        

/11-15.03.2019/

Zgłoszenia o konkursów w nieprzekraczalnym terminie 8.03.2019 osobiście lub pisemnie poprzez dziennik elektroniczny Librus przesłać  do jednego  z nauczycieli matematyki:

p.Hes, p.Makoś, p.Pukowiec

Regulamin Szkolnego Konkursu                                       MARATON SUDOKU 2019

Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów gimnazjum, liceum i technikum

Cele konkursu:

 • Rozwijanie wśród uczniów zainteresowania łamigłówkami
 • Samoocena własnych możliwości

Przebieg konkursu:

Zadaniem uczestników konkursu będzie rozwiązanie w czasie 45 minut jak największej liczby łamigłówek sudoku – do wyboru za 1,2,3,4 punkty

Oddzielnie dla gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych zostanie wyłoniony Mistrz Sudoku

Regulamin Konkursu                                              MATEMATYCZNE POTYCZKI 2019

1.Konkurs jest skierowany do uczniów

szkoły podstawowej klas 4-6                                            

2.Do konkursu należy zgłaszać 2-osobowe drużyny

ZADANIA DLA DRUŻYN

ZAD. 1  Przygotować plakat reklamujący matematykę –  format minimum A3, dowolna forma plastyczna i dostarczyć go w dniu konkursu.

 ZAD. 2  Przygotować okrzyk  o treści matematycznej.

ZAD. 3   Podczas konkursu każda drużyna otrzyma do rozwiązania krzyżówki, rebusy itp.

ZAD. 4   W trakcie konkursu zadaniem drużyny będzie wykonanie  z przyniesionych przez siebie  gazet z użyciem np. taśmy klejącej, kleju, zszywacza, itp. dowolnej cyfry w  3D

Regulamin Szkolnego Konkursu

„MISTRZ MATEMATYKI 2019”

1.Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich uczniów gimnazjum i szkoły podstawowej, którzy na I półrocze otrzymali co najmniej ocenę dobrą.

2. Celem konkursu jest rozwijanie potencjału intelektualnego uczniów, sprawdzenie umiejętności wykorzystania poznanych wiadomości w zadaniach, rozwijanie zainteresowań matematycznych.

3. Przedmiotem konkursu jest przystąpienie do pisemnego testu zawierającego zadania zamknięte oraz zadania otwarte , a dla szkół ponadgimnazjalnych dodatkowo zadania wielokrotnego wyboru  z zakresu materiału objętego podstawą programową z matematyki.

4. Uczniowie będą oceniani w 3  kategoriach

1) klasy IV i V szkoły podstawowej

2) klasy VI i VII szkoły podstawowej

3) klasy VIII szkoły podstawowowej i klasy III gimnazjum

Regulamin Szkolnego Konkursu

MATEMATYCZNEGO W JĘZYKU ANGIELSKIM 2019

Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów Zespołu Szkół nr 5 im. Jana Pawła II  w Jastrzębiu-Zdroju.

Cele konkursu:

 • Rozwijanie wśród uczniów zainteresowania matematyką
 • Wdrażanie uczniów do samokształcenia i poszerzania swojej wiedzy matematycznej  i wzbogacenia słownictwa w języku angielskim
 • Samoocena własnych celów i możliwości

Przebieg konkursu:

Zadaniem uczestnika konkursu będzie rozwiązanie krzyżówki matematycznej w języku angielskim.  

Słowniczek pojęć potrzebnych dostępny jest na szkolnej stronie internetowej w zakładce MATEMATYKA

Szkolny Konkurs

PI - MANIAK 2019

1.Do konkursu przystępują 2-osobowe drużyny gimnazjalistów klas trzecich  lub uczniów klas VIII szkoły podstawowej

2.Każda drużyna przygotowuje swoją nazwę – rzeczownik,            w którym występuje grupa głosek „pi”.

3.Każda drużyna wykona z przyniesionych przez siebie materiałów typu gazety, kolorowy papier, klej, taśma klejąca itp. przestrzenną liczbę pi .

4.Wszystkie drużyny przystępują do I części konkursu – etapu pisemnego, podczas którego rozwiązują zadania (można używać kalkulatora). Zadania przygotowawcze do konkursu można odebrać od organizatorów.

5.Punkty zdobyte w trakcie I części stanowią wyjściową punktację w części II konkursu.

6.Najlepsze drużyny przystępują do II części - etapu ustnego, podczas którego odpowiadają na wylosowane pytanie ( do wyboru za 1punkt, 2 punkty, 3 punkty).

7.W przypadku równomiernej ilości punktów odbędzie się dogrywka.

Regulamin Szkolnego Konkursu                      MATEMATYCZNEGO „1 z 10”       

 1. Konkurs skierowany jest dla uczniów liceum i technikum
 2. Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań matematycznych
 3. W konkursie uczestniczyć będzie 10 zawodników wyłonionych podczas eliminacji.
 4. Zawodnicy będą odpowiadać na pytania dotyczące wiadomości matematycznych  z zakresu wiedzy już zdobytej w szkole.

Konkurs będzie przebiegał w trzech rundach:

I RUNDA

W pierwszej rundzie biorą udział wszyscy zawodnicy, odpowiadając kolejno na dwa  pytania.

Zawodnik, który na 2 pytania odpowie źle, traci wszystkie szanse i kończy tym samym uczestnictwo w konkursie.

Zawodnik, który odpowie dobrze przynajmniej na jedno pytanie, przechodzi do drugiej rundy konkursu ze swoimi szansami.

II RUNDA
W drugiej rundzie zawodnicy odpowiadają na pytania tak długo, dopóki trzech zawodników zachowa szanse.
 

III RUNDA

Runda finałowa składa się z 40 pytań

W trzeciej finałowej rundzie uczestniczą trzej zawodnicy, którzy zachowali szanse.

Za zachowane szanse z II rundy zawodnicy mają doliczane punkty: za jedną - 10 pkt., za dwie – 20 pkt., za trzy – 30 pkt.

Każdy z finalistów ma przydzielone trzy nowe szanse.

Za każdą poprawną odpowiedź otrzymują po 10 punktów.

Za złą odpowiedź lub jej brak uczestnik traci szansę.

Zwycięzcą zostaje ten uczestnik, który najdłużej zachowa szanse

W razie wyczerpania pytań o zwycięstwie decyduje ilość zdobytych punktów.

                                                                    

Szkolny Turniej Szarych Komórek

Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów szkoły podstawowej                            

Cele konkursu:

 • rozwijanie wśród uczniów zainteresowania matematyką
 • samoocena własnych możliwości
 • sprawdzenie umiejętności wykorzystania poznanych treści w zadaniach

1.Do konkursu przystępują 2-osobowe drużyny .

2.Drużna na wejściu otrzymuje pulę 20 punktów.

3.Każda drużyna w tym samym czasie ustala prawidłową odpowiedź do testu wielokrotnego wyboru przedstawionego w formie prezentacji multimedialnej.   

4.Za prawidłowe odpowiedzi drużyna otrzymuje 1p, za błędne oddaje 1p.

5.Drużyna kończy konkurs jeśli straci wszystkie punkty lub po upływie ustalonego czasu.

Friday the 17th. Affiliate Marketing. Zespół Szkół nr 5 im. Jana Pawła II
Joomla3 Appliance - Powered by TurnKey Linux